Kế hoạch thực hiện Đề án " Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn xã Bạch Long
Lượt xem: 34
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án số 06), Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 21/03/2022 của UBND huyện về việc triển khai Đề án số 06, UBND xã Bạch Long xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện

Mục đích của đề án " Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn xã Bạch Long là  huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn xã; xác định thành công của Đề án là yếu tố quyết định, đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số.

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án 06 và triển khai kết nối, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ 05 nhóm tiện ích như sau: phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

 Duy trì, phát triển, mở rộng cơ sở hạ tầng thông tin, các ứng dụng dịch vụ, thông tin dân cư trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tạo lập tài sản, tài nguyên dữ liệu số tập trung, thống nhất trên không gian số để Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm kế thừa, đáp ứng được nhu cầu khai thác, kết nối, chia sẻ phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; xây dựng bộ dữ liệu gốc trên nền tảng dữ liệu dân cư số.

anh tin bai

                                                  Đ/c  Đỗ Đình Chung - Chủ tịch UBND xã phát biểu tại hội nghị 

              Tại Hội nghị Đ/c  Đỗ Đình Chung - Chủ tịch UBND xã yêu cầu quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung của Đề án đến các ban, ngành, đoàn thể của xã; cơ sở các xóm nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 để triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Chấp hành đúng các quy định của pháp luật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện. Quyết liệt trong chỉ đạo, xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể, xuyên suốt trong quá trình triển khai thực hiện Đề án đảm bảo sự thống nhất và phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành.

         Việc phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia phải đảm bảo hiệu quả, an ninh, an toàn và bảo mật thông tin công dân; tuân thủ chặt chẽ, nghiêm túc quy trình nghiệp vụ, đúng quy định của pháp luật.

anh tin bai

Hướng dẫn thực hiện công tác xác minh cư trú đối với công dân chưa làm CCCD gắn chíp điện tử

                                                            Thực hiện: Diễm Hương - VH TDTT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Bạch Long
Địa chỉ: xóm Thành Tiến - xã Bạch Long - huyện Giao Thủy - tỉnh Nam Định
Số điện thoại: 0228.6554.551 - Email: xabachlong.gty@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Đình Chung - Chủ tịch UBND xã Bạch Long
Chung nhan Tin Nhiem Mang